سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت تیر آهن

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: 1402/12/01 - 14:57

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان44کارخانه125کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان36کارخانه155کیلوگرم
27,899 
شامل مالیات
25,595 
تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک40کارخانه137کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان30کارخانه190کیلوگرم
30,302 
شامل مالیات
27,800 
تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک30کارخانه172کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان24کارخانه225کیلوگرم
27,599 
شامل مالیات
25,320 
تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک24کارخانه210کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان18کارخانه275کیلوگرم
32,199 
شامل مالیات
29,540 
تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک18کارخانه240کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان16کارخانه325کیلوگرم
32,280 
شامل مالیات
29,615 
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان14کارخانه375کیلوگرم
31,501 
شامل مالیات
28,900 
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان12کارخانه425کیلوگرم
29,801 
شامل مالیات
27,340 
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان10کارخانه506کیلوگرم
31,801 
شامل مالیات
29,175 
تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان انبار

آخرین بروزرسانی: 1402/12/01 - 14:57

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان44بنگاه اصفهان12512شاخه
5,068,500 
شامل مالیات
4,650,000 
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان36بنگاه اصفهان15514شاخه
4,316,400 
شامل مالیات
3,960,000 
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان30بنگاه اصفهان19016شاخه
6,000,450 
شامل مالیات
5,505,000 
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان24بنگاه اصفهان22518شاخه
6,343,800 
شامل مالیات
5,820,000 
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان18بنگاه اصفهان27520شاخه
9,047,000 
شامل مالیات
8,300,000 
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان16بنگاه اصفهان32522شاخه
10,442,200 
شامل مالیات
9,580,000 
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان14بنگاه اصفهان37524شاخه
11,848,300 
شامل مالیات
10,870,000 
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهان42527شاخه
13,101,800 
شامل مالیات
12,020,000 
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان10بنگاه اصفهان50630شاخه
16,251,900 
شامل مالیات
14,910,000 

قیمت هاش سبک

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 11:02

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
هاش HEA سایز 10 سانتی متر201بنگاه تهران1210کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 12 سانتی متر239بنگاه تهران1212کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 14 سانتی متر297بنگاه تهران1214کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 16 سانتی متر365بنگاه تهران1216کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 18 سانتی متر426بنگاه تهران1218کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 20 سانتی متر508بنگاه تهران1220کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 22 سانتی متر606بنگاه تهران1222کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 24 سانتی متر702بنگاه تهران1224کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 26 سانتی متر764بنگاه تهران1226کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 28 سانتی متر875بنگاه تهران1228کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 30 سانتی متر999بنگاه تهران1230کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 32 سانتی متر1172بنگاه تهران1232کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 34 سانتی متر1260بنگاه تهران1234کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 36 سانتی متر1344بنگاه تهران1236کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 40 سانتی متر1500بنگاه تهران1240کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 45 سانتی متر1680بنگاه تهران1245کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 50 سانتی متر1860بنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 55 سانتی متر1992بنگاه تهران1255کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEA سایز 60 سانتی متر2136بنگاه تهران1260کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 11:06

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
هاش HEB سایز 10 سانتی متر245بنگاه تهران1210کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 12 سانتی متر321بنگاه تهران1212کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 14 سانتی متر405بنگاه تهران1214کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 16 سانتی متر512بنگاه تهران1216کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 18 سانتی متر615بنگاه تهران1218کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 20 سانتی متر736بنگاه تهران1220کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 22 سانتی متر858بنگاه تهران1222کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 24 سانتی متر999بنگاه تهران1224کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 26 سانتی متر1116بنگاه تهران1226کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 28 سانتی متر1236بنگاه تهران1228کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 30 سانتی متر1404بنگاه تهران1230کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 32 سانتی متر1524بنگاه تهران1232کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 34 سانتی متر1608بنگاه تهران1234کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 36 سانتی متر1704بنگاه تهران1236کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 40 سانتی متر1860بنگاه تهران1240کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 45 سانتی متر2052بنگاه تهران1245کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 50 سانتی متر2244بنگاه تهران1250کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 55 سانتی متر2388بنگاه تهران1255کیلوگرمتماس بگیرید
هاش HEB سایز 60 سانتی متر2544بنگاه تهران1260کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کرمانشاه​

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:58

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 کرمانشاه44کارخانه13014شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 کرمانشاه42کارخانه14014شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 کرمانشاه40کارخانه15014شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 کرمانشاه48کارخانه12014شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 کرمانشاه36کارخانه17016شاخهتماس بگیرید
zafar-bonab-company

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:54

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 ظفربناب18کارخانه13014کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 ظفربناب18کارخانه12314کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 ظفربناب12کارخانه17016کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 ظفربناب12کارخانه20018کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 ظفربناب9کارخانه25520کیلوگرمتماس بگیرید
foolad-yazd-ehramian

قیمت تیرآهن یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:55

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان36کارخانه13514کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان24کارخانه18016کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان21کارخانه21818کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان18کارخانه25720کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان18کارخانه31022کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 نورد فولاد یزد احرامیان14کارخانه35524کیلوگرمتماس بگیرید
faico-company

قیمت تیرآهن فایکو ساری

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:53

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 فایکو36کارخانه13514کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 فایکو29کارخانه15514کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 فایکو27کارخانه17016کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو24کارخانه20018کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو18کارخانه25020کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو16کارخانه30522کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 فایکو14کارخانه35324کیلوگرمتماس بگیرید
foolad-kosar-ahvaz-company

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:52

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 اهواز40کارخانه13514کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 اهواز33کارخانه16716کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 اهواز27کارخانه21518کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:37

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 ناب تبریز30کارخانه13014کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 ناب تبریز30انبار13014شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 ناب تبریز27انبار17016شاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز27کارخانه17016کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 ناب تبریز24کارخانه21018کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 ناب تبریز24انبار21018شاخهتماس بگیرید
تیرآهن اشتهارد

قیمت تیرآهن اشتهارد

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:50

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 اشتهارد44کارخانه12314کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 اشتهارد39انبار11714شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 ماهکار فلز اشتهارد30کارخانه12314کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 ماهکار فلز اشتهارد30کارخانه13014کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 ماهکار فلز اشتهارد30کارخانه14514کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 اشتهارد33کارخانه16516کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 ماهکار فلز اشتهارد25کارخانه17016کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 ماهکار فلز اشتهارد22کارخانه20018کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 ماهکار فلز اشتهارد17کارخانه25020کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:38

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 آریان فولاد40انبار11014شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 آریان فولاد40کارخانه14014کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 آریان فولاد30انبار16016شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 آریان فولاد30کارخانه17516کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 آریان فولاد21انبار21518شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 آریان فولاد21کارخانه20518کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 آریان فولاد21کارخانه25020کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 آریان فولاد21انبار26520شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 آریان فولاد16انبار30022شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 آریان فولاد15کارخانه29522کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 آریان فولاد15کارخانه35024کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 27 آریان فولاد12کارخانه42027کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن البرز غرب

قیمت تیرآهن البرز غرب

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:29

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 البرز غرب 132 کیلو ایی30کارخانه13214کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 البرز غرب 128 کیلو ایی30کارخانه12814کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن صبح پارسیان

قیمت تیرآهن صبح پارسیان

آخرین بروزرسانی: 1402/11/28 - 10:28

نامتعداد شاخه در بستهمحل بارگیریوزنسایزواحدقیمت(تومان)عملیات
تیرآهن 14 نرمال صبح پارسیان32کارخانه14014کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 صبح پارسیان32کارخانه14014کیلوگرمتماس بگیرید

تیرآهن

قطعات آهن در صنعت ساخت و ساز و صنایع دیگر کابرد گسترده دارند. یکی از مهم‌ترین قطعات پرکاربردی که از آهن ساخته می‌شوند تیرآهن‌ها هستند که در زبان انگلیسی به Beam یا Girder شناخته می‌شوند. وقتی یک ساختمان غول پیکر را مشاهده می‌کنید، احتمالا اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد این است که چه چیزی این ساختمان را سر پا نگه داشته است و پایه‌های چنین ساختمان بلندی به چه صورت استوار هستند؟ همه ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های کوچک تا آسمان‌خراش‌های سر به فلک کشیده یا پل‌های مختلفی که در سطح شهر می‌بینید و خیابان‌ها یا حتی شهرها را به هم متصل می‌کنند، استواری خود را مدیون تیرآهن‌ها هستند. به همین دلیل است که قیمت تیرآهن امروزه یکی از موضوعات داغ قابل بحث در بازار آهن است.

از نقش و اهمیتی که تیرآهن‌ها در دنیای ساخت و ساز و صنایع مختلف دیگر دارند نمی‌توان چشم پوشی کرد. برای هرکسی که در بازار آهن فعالیت می‌کند مهم است که با انواع تیرآهن آشنا باشد و در مورد روند قیمت این محصول پر کاربرد و عواملی که بر آن تاثیر می‌گذارند اطلاعات کسب کند.

تیرآهن چیست؟

ابتدا بیایید به این سوال مهم که تیرآهن‌ چیست؟ پاسخ دهیم. تیرآهن یک تکیه گاه است که در ساخت و ساز استفاده می‌شود. تیرآهن‌ها یکی از قسمت‌های اساسی هر ساختمان‌ها هستند که اغلب به ستون فقرات در بدن انسان تشبیه می‌شوند. آنها سازه‌های افقی تیره مانندی هستند که وزن بار را به ستون‌ها یا دیوارها منتقل می‌کنند. در هر ساختمان و فونداسیونی، تیرآهن‌ها نقش مهمی در حمایت از سازه دارند.

تیرآهن چیست
تیرآهن چیست

طراحی و اندازه یک تیرآهن‌ می‌تواند بر اساس ماهیت سازه‌ها و ساختمان مورد نظر متفاوت باشد. آنها برای مقاومت در برابر نیروها طراحی شده‌اند و آنها را قادر می‌سازند نسبت به بارهای سنگین مقاومت داشته باشند. ظرفیت تحمل بار تیرآهن‌ غالباً استحکام و پایداری کلی پروژه ساختمانی را تعیین می‌کند، به همین دلیل است که طراحی، انتخاب و نصب تیرآهن‌ها باید با دقت انجام شود.

تیرآهن چه ویژگی‌هایی دارد؟

تیرآهن یکی از مصالح پرکاربرد در ساخت و سازها و صنایع مختلف است. برخی از ویژگی‌های تیرآهن به شرح زیر هستند:

 • مقاومت بالا: تیرآهن دارای مقاومت مکانیکی بالا است، که این موضوع باعث می‌شود در بسیاری از سازه‌ها برای تحمل بارها و نیروهای مختلف استفاده شود.
 • قابلیت اتصال: تیرآهن می‌تواند به راحتی با استفاده از پیچ و مهره، جوش و یا دیگر روش‌ها به سایر اجزای سازه متصل شود.
 • قابلیت شکل‌دهی: با استفاده از فرآیندهای حرارتی، تیرآهن می‌تواند به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کند.
 • سازگار با سایر مواد: تیرآهن به خوبی با مواد دیگر مانند بتن هماهنگ است و می‌توان با استفاده از آن سازه‌های ترکیبی ایجاد کرد.
 • وزن نسبتاً سنگین: این موضوع ممکن است در بعضی موارد به عنوان یک محدودیت شناخته شود، اما در بسیاری از کاربردها وزن تیرآهن به نفع سازه استفاده می‌شود، مثل افزایش پایداری.
 • هزینه مناسب: نسبت به بسیاری از مصالح دیگر، تیرآهن دارای هزینه‌ی مناسبی است و بنابراین در پروژه‌های ساخت و ساز زیاد استفاده می‌شود.

البته بر اساس کاربردهای مختلف، نوع تیرآهن‌ها و خصوصیات آنها ممکن است متغیر باشد، اما ویژگی‌های فوق به طور کلی معمولاً در تیرآهن‌ها دیده می‌شود.

ویژگی‌های تیرآهن
ویژگی‌های تیرآهن

انواع مختلف تیرآهن کدامند؟

تیرآهن‌ها انواع مختلفی دارند که عمدتاً بر اساس مواد مورد استفاده در ساخت آنها طبقه بندی می‌شوند. رایج‌ترین انواع تیرآهن‌ها، تیرآهن‌های فولادی هستند که خواص و کاربردهای منحصر به فردی دارند. برخی دیگر از انواع تیرآهن‌ها، تیرآهن‌های بتنی و چوبی هستند.

تیرآهن‌های فولادی استحکام و دوام بالایی دارند. آنها عمدتاً در ساختمان‌های بلند، پل‌ها و سایر سازه‌هایی که ظرفیت باربری بالایی نیاز دارند استفاده می‌شوند. تیرآهن‌های فولادی علیرغم سنگین‌تر و گران‌تر بودن از انواع دیگر تیرآهن‌ها ویژگی‌های بسیار خوبی دارند که به شرح زیر هستند:

  • استحکام کششی و فشاری عالی
  • مقاومت در برابر آب و هوا و آتش‌سوزی
  • عمر طولانی

زمانی که از قیمت تیرآهن‌ صحبت می‌کنیم، درواقع منظور ما قیمت تیرآهن‌ فولادی است. انتخاب نوع تیرآهن مناسب برای یک پروژه ساختمانی به عوامل مختلفی از جمله اندازه و نوع ساختمان، مقررات محلی و قوانین ساختمانی، عوامل محیطی و محدودیت‌های بودجه بستگی دارد. هر نوع تیرآهن دارای نقاط قوت و محدودیت‌های خاص خود است که شناخت آنها اهمیت زیادی دارد.

استحکام تیرآهن‌های فولادی چقدر است؟

تیرآهن‌ها فولادی همانطور که گفتیم، استحکام و دوام بالایی دارند و ستون فقرات بسیاری از ساختمان‌های بلند و پل‌های بزرگ هستند. این تیرآهن‌ها که از فولاد سازه‌ای ساخته شده‌اند، می‌توانند بارهای بسیار زیاد را تحمل کنند، در برابر تغییر شکل مقاومت دارند و طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی را تحمل خواهند کرد.

فرآیند ساخت تیرآهن‌ها فولادی از برش و شکل دادن به صفحات فولادی شروع می‌شود و به جوش یا پیچ و مهره کردن این صفحات برای ساخت تیرآهن‌ها می‌رسد. تیرآهن‌ها فولادی برای استفاده در سازه‌های در مقیاس بزرگ که وزن آنها یک عامل مهم است، ایده آل هستند.

استحکام تیرآهن‌های فولادی چقدر است
استحکام تیرآهن‌های فولادی چقدر است

در جدول زیر تیرآهن‌های بتنی و فولادی را در برخی شاخص‌ها مقایسه کرده‌ایم:

شاخص تیرآهن‌های بتنی تیرآهن‌های آهنی
استحکام و قدرت استحکام کششی قوی استحکام بسیار بالا
دوام بالا، اما ممکن است به دلیل تخریب احتمالی بتن در طول زمان نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتری داشته باشد بالا، با مقاومت عالی در برابر تغییر شکل
وزن سنگین سبک‌تر از تیرآهن بتنی
هزینه ارزان تر از فولاد گران تر از بتن

قیمت تیرآهن چقدر است؟

قیمت تیرآهن برای یک پروژه ساختمانی یک تحلیل چند وجهی را طلب می‌کند که بیش از قیمت مصالح را در نظر می‌گیرد. انواع مختلف تیرآهن با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شوند که عمدتاً تحت تأثیر نوع مواد، اندازه، کیفیت و شرایط بازار هستند.

به عنوان مثال، تیرآهن‌های فولادی، اگرچه استحکام و دوام بالاتری دارند، اما نسبت به همتایان بتنی یا چوبی خود گران‌تر هستند؛ زیرا هزینه مواد اولیه و فرآوری درگیر در ایجاد محصول نهایی انها بالاتر است. با این حال، مزایایی که فولاد در بلندمدت ارائه می‌دهد، مانند طول عمر و نیاز به نگهداری کمتر از آن، اغلب هزینه‌های اولیه را توجیه می‌کند و باعث می‌شود قیمت تیرآهن منطقی به نظر برسد.

از سوی دیگر، تیرآهن‌های بتنی معمولاً ارزان‌تر هستند، اما ممکن است به ویژه در شرایط محیطی سخت، به تعمیر و نگهداری یا تعویض مکرر نیاز داشته باشند.

هنگام در نظر گرفتن قیمت تیرآهن، هزینه‌های غیر مستقیم مربوط به هر نوع تیرآهن را نیز باید در نظر بگیرید. این هزینه‌ها شامل موارد زیر هستند:

  1. هزینه‌های حمل و نقل
  1. هزینه‌های نصب
  1. هزینه‌های نگهداری
  1. هزینه‌های تعمیر

علاوه بر این، در دسترس بودن انواع خاصی از تیرآهن‌ها نیز می‌تواند بر قیمت تیرآهن تأثیر بگذارد، به طوری که تیرآهن‌های تولید محلی معمولاً ارزان تر از آنهایی هستند که باید وارد شوند.

قیمت تیرآهن
قیمت تیرآهن

از کجا تیرآهن بخریم؟

هنگامی که صحبت از خرید تیرآهن برای یک پروژه می‌شود، باید ملاحظات خاصی را در نظر گرفت. اولین و مهمترین مسئله انتخاب تامین کننده است. انتخاب تامین کننده معتبری که تیرآهن‌های باکیفیت را ارائه می‌دهد و خدمات تحویل و نصب قابل اعتماد دارد بسیار مهم است. ما در مشاوران آهن، تامین کننده معتبر تیرآهن‌های فولادی، تیرآهن‌ها را با بهترین قیمت و کیفیت در اختیار شما قرار می‌دهیم و با مشاوره تخصصی ما می‌توانید خریدی هوشمندانه را تجربه کنید. مراحل خرید تیرآهن به شرح زیر هستند:

  1. شناسایی نیازهای پروژه: نوع، اندازه و مقدار تیرآهن‌های مورد نیاز پروژه را تعیین کنید.
  1. انتخاب تامین کنندگان: به دنبال تامین کنندگانی باشید که بهترین قیمت تیرآهن را ارائه می‌دهند و آنها را بر اساس قیمت، کیفیت و نظرات مشتریان مقایسه کنید.
  1. درخواست قیمت: برای درخواست قیمت و جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر در مورد محصولات و خدمات آن‌ها، با تامین‌کنندگانی که در فهرست نهایی قرار گرفته‌اند تماس بگیرید.
  1. ارزیابی قیمت‌ها: قیمت‌های دریافتی را مقایسه کنید و عواملی مانند هزینه، زمان تحویل، خدمات پس از فروش و گارانتی را در نظر بگیرید.
  1. محل سفارش: پس از انتخاب یک تامین کننده، تیرأهن مورد نظر خود را سفارش داده و اطمینان حاصل کنید که همه مشخصات به طور دقیق اعلام شده است.
  1. تحویل: برای تحویل گرفتن تیرآهن‌ها با تامین کننده هماهنگ کنید.
  1. بررسی کیفیت تیرآهن‌ها در زمان تحویل: اطمینان حاصل کنید محصول شما به درستی ارسال شده است و در صورت بروز هر گونه مشکل فوراً به تامین کننده گزارش دهید.

تامین کننده تیرآهن
تامین کننده تیرآهن

سخن پایانی

تیرآهن‌ها ستون فقرات هر ساختمان را تشکیل می‌دهند و از ساختمان‌ها، پل‌ها و سایر سازه‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنند. قیمت تیرآهن به عوامل مختلفی از جمله نوع تیرآهن و جنس آن و شرایط بازار آهن بستگی دارد. همچنین اینکه تیرآهن را از کجا و از چه تامین‌کننده‌ای بخرید و یا میزان خرید شما چقدر باشد می‌تواند روی قیمت تیرآهن تاثیر زیادی بگذارد.

مشاوران آهن، تامین کننده معتبر انواع قطعات فولادی است که بهترین قیمت تیرآهن و به طور کلی بهترین قیمت آهن را با مشاوره تخصصی در اختیار شما می‌گذارد. با مآ، خریدی هوشمندانه را تجربه خواهید کرد.

منبع: + + +

سوالات متداول

وظیفه اصلی تیرآهن در سازه چیست؟

تیرآهن یک عنصر سازه‌ای بزرگ و افقی است که به عنوان تکیه گاه اولیه در سازه عمل می‌کند. بار اصلی سقف یا ستون‌هایی که به هم متصل می‌شوند را تیرآهن‌ها تحمل می‌کنند و به طور موثر وزن را به ستون‌ها یا دیوارها منتقل خواهند کرد.

رایج ترین مصالحی که برای ساخت تیرآهن‌ها استفاده می‌شوند کدامند؟

متداول ترین مصالحی که برای ساخت تیرآهن‌ها استفاده می‌شوند، چوب، فولاد و بتن هستند. هر یک از این مواد دارای خواص منحصر به فردی هستند که باعث می‌شود هرکدام از آنها برای انواع مختلف پروژه‌های ساختمانی مناسب باشند.

قیمت تیرآهن چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت تیرآهن اساساً تحت تأثیر نوع مواد، اندازه، کیفیت و شرایط بازار است. علاوه بر این، هزینه‌های غیرمستقیم مانند حمل و نقل، نصب، و هزینه‌های نگهداری یا تعمیر نیز در قیمت تیرآهن نقش دارند.

اطلاعات بیشتر ...
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.