سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ناودانی

⬜ نمایش قیمت با مالیات ✅ نمایش قیمت با مالیات
۰۹ ۹۱۰ ۹۱۰ ۰۳۱

تماس با مشاوران آهن

ناودانی

قیمت ناودانی انبار اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 6000*140 انبار اصفهانبنگاه اصفهان6135تماس بگیرید
ناودانی 6000*160 انبار اصفهانبنگاه اصفهان685تماس بگیرید
ناودانی 12000*240 انبار اصفهانبنگاه اصفهان12288تماس بگیرید
ناودانی 12000*220 انبار اصفهانبنگاه اصفهان12252تماس بگیرید
ناودانی 12000*200 انبار اصفهانبنگاه اصفهان12221تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 انبار اصفهانبنگاه اصفهان12196تماس بگیرید
ناودانی 6000*160 انبار اصفهانبنگاه اصفهان6170تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 انبار اصفهانبنگاه اصفهان668-75تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 انبار اصفهانبنگاه اصفهان650-65تماس بگیرید
ناودانی 6000*100انبار اصفهانبنگاه اصفهان640-50تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 انبار اصفهانبنگاه اصفهان630-40تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 انبار اصفهانبنگاه اصفهان624-30تماس بگیرید
قیمت نبشی شکفته

قیمت ناودانی شکفته مشهد

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 12000*60 شکفته مشهدکارخانه1260تماس بگیرید
ناودانی 12000*100 شکفته مشهدکارخانه12100تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 شکفته مشهدکارخانه1280تماس بگیرید
ناودانی 6000*100شکفته مشهدکارخانه650تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 شکفته مشهدکارخانه640تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 شکفته مشهدکارخانه630تماس بگیرید
قیمت نبشی شکفته

قیمت ناودانی شکفته یزد

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 12000*160 شکفته یزدکارخانه یزد12160تماس بگیرید
ناودانی 12000*140 شکفته یزدکارخانه یزد12150تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 شکفته یزدکارخانه یزد12120تماس بگیرید
ناودانی 12000*100 شکفته یزدکارخانه یزد12100تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 شکفته یزدکارخانه یزد1280تماس بگیرید
ناودانی 6000*160 شکفته یزدکارخانه یزد680تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 شکفته یزدکارخانه یزد675تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 شکفته یزدکارخانه یزد660تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 شکفته یزدکارخانه یزد650تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 شکفته یزدکارخانه یزد640تماس بگیرید
قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت ناودانی ناب تبریز

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 12000*180 نابکارخانه ناب تبریز12205تماس بگیرید
ناودانی 12000*160 نابکارخانه ناب تبریز12170.5تماس بگیرید
ناودانی 12000*140 نابکارخانه ناب تبریز12148تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 نابکارخانه ناب تبریز12125تماس بگیرید
ناودانی 12000*100 نابکارخانه ناب تبریز12103تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 نابکارخانه ناب تبریز1284.5تماس بگیرید
ناودانی 6000*180 نابکارخانه ناب تبریز6103تماس بگیرید
ناودانی 6000*160 نابکارخانه ناب تبریز685تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 نابکارخانه ناب تبریز674تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 نابکارخانه ناب تبریز662.5تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 نابکارخانه ناب تبریز651.5تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 نابکارخانه ناب تبریز642.5تماس بگیرید
نورد گرم تهران

قیمت ناودانی نورد گرم تهران

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 6000*100 تهرانکارخانه فولاد648تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 تهرانکارخانه فولاد639تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 تهرانکارخانه فولاد627تماس بگیرید
ناودانی 6000* 100تهرانکارخانه فولاد639تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 تهرانکارخانه فولاد629تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 تهرانکارخانه فولاد623تماس بگیرید
ناودانی

قیمت ناودانی ابهر

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 12000*260 ابهرکارخانه ابهر12455تماس بگیرید
ناودانی 12000*240 ابهرکارخانه ابهر12399تماس بگیرید
ناودانی 12000*220 ابهرکارخانه ابهر12353تماس بگیرید
ناودانی 12000*200 ابهرکارخانه ابهر12305تماس بگیرید
ناودانی 12000*200 ابهرکارخانه ابهر12225تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 ابهرکارخانه ابهر12265تماس بگیرید
ناودانی 12000*180 ابهرکارخانه ابهر12165تماس بگیرید
ناودانی 12000*160 ابهرکارخانه ابهر12225تماس بگیرید
ناودانی 12000*140 ابهرکارخانه ابهر12195تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 ابهرکارخانه ابهر12160تماس بگیرید
ناودانی 12000*100 ابهرکارخانه ابهر12128تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 ابهرکارخانه ابهر12105تماس بگیرید
ناودانی

قیمت ناودانی اسپیرال

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 6000*50 اسپیرالکارخانه اصفهان622تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 اسپیرالکارخانه اصفهان626تماس بگیرید
ناودانی 6000*50 اسپیرالکارخانه اصفهان624تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 اسپیرالکارخانه اصفهان632تماس بگیرید
فولاد دهشیر یزد

قیمت ناودانی دهشیر یزد

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 12000*100 دهشیر یزدکارخانه دهشیر یزد12100تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 دهشیر یزدکارخانه دهشیر یزد653تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 دهشیر یزدکارخانه دهشیر یزد650تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 دهشیر یزدکارخانه دهشیر یزد620تماس بگیرید
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 6000*140 سپهر ایرانیانکارخانه674تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 سپهر ایرانیانکارخانه658تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 سپهر ایرانیانکارخانه650تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 سپهر ایرانیانکارخانه638تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 سپهر ایرانیانکارخانه628تماس بگیرید
ناودانی

قیمت ناودانی نستا

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 6000*80 نستاکارخانه630تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 نستاکارخانه625تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان

قیمت ناودانی فولاد نصر آذربایجان

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 12000*120 فولاد نصرکارخانه12125تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 فولاد نصرکارخانه12100تماس بگیرید
ناودانی 12000*100 فولاد نصرکارخانه1294تماس بگیرید
ناودانی 12000*100 فولاد نصرکارخانه1270تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 فولاد نصرکارخانه1274تماس بگیرید
ناودانی 12000*80 فولاد نصرکارخانه1250تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 فولاد نصرکارخانه662تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 فولاد نصرکارخانه650تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 فولاد نصرکارخانه647تماس بگیرید
ناودانی 6000*100 فولاد نصرکارخانه635تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 فولاد نصرکارخانه637تماس بگیرید
ناودانی 6000*80 فولاد نصرکارخانه625تماس بگیرید
مگا استیل

قیمت ناودانی مگا استیل

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/28

ناممحل بارگیریطول(m)وزنقیمت(تومان)عملیات
ناودانی 6000*100 مگااستیلکارخانه اصفهان688تماس بگیرید
ناودانی 6000*60 مگااستیلکارخانه اصفهان6240تماس بگیرید
ناودانی 12000*140 مگااستیلکارخانه اصفهان12180تماس بگیرید
ناودانی 12000*140 مگااستیلکارخانه اصفهان1214تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 مگااستیلکارخانه اصفهان6120تماس بگیرید
ناودانی 6000*140 مگااستیلکارخانه اصفهان610تماس بگیرید
ناودانی 6000*120 مگااستیلکارخانه اصفهان68تماس بگیرید
ناودانی 12000*120 مگااستیلکارخانه اصفهان127.5تماس بگیرید
ناودانی 12000*100 مگااستیلکارخانه اصفهان1285تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.