سبد خرید
0
پیش فاکتور خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت ورق ST52

ورق برشی فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فابریک st52 فولاد مبارکه

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st526*1/5شیتبنگاه اصفهان6تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فابریک فولاد st526*1/5شیتبنگاه اصفهان5تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فابریک فولاد st526*1/5شیتبنگاه اصفهان4تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st526*1/5شیتبنگاه اصفهان15تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st526*1/5شیتبنگاه اصفهان12تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st526*1/5شیتبنگاه اصفهان10تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st526*1/5شیتبنگاه اصفهان8تماس بگیرید
نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه 80 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز80تماس بگیرید
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران20تماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز35تماس بگیرید
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز60تماس بگیرید
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران15تماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز30تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز50تماس بگیرید
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران12تماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز25تماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st522*طولشیتکارخانه اهواز40تماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران10تماس بگیرید
ورق سیاه 20 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز20تماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st5212*2شیتبنگاه تهران40تماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st5212*2شیتبنگاه تهران35تماس بگیرید
ورق سیاه 15 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز15تماس بگیرید
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران60تماس بگیرید
ورق سیاه 100 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز100تماس بگیرید
ورق سیاه 12 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز12تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران50تماس بگیرید
ورق سیاه 90 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز90تماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز10تماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران40تماس بگیرید
ورق سیاه 70 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز70تماس بگیرید
ورق سیاه 80 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز80تماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران35تماس بگیرید
ورق سیاه 60 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز60تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز50تماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران30تماس بگیرید
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز45تماس بگیرید
ورق سیاه 45 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز45تماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسین اهواز st522*6شیتبنگاه تهران25تماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین اهواز st522*6شیتکارخانه اهواز40تماس بگیرید
oksin-ahvaz-company

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st52 بنگاه تهران

متاسفانه محتوایی یافت نشد!

نامابعادحالتمحل بارگیریضخامت (mm)قیمت(تومان)عملیات
ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه70تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه45تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 70 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه70تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه65تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه120تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز1.5شیتکارخانه25تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 65 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه65تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه120تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز1.5شیتکارخانه25تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه60تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه40تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه100تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز1.5شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 60 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه60تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.5*6شیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه100تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز 12 متری1.5شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه55تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه90تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز1.25شیتکارخانه20تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 55 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه55تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 90 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه90تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه50تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه35تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز1.5*طولشیتکارخانه80تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 50 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه50تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه30تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 80 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه80تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز1.25*طولشیتکارخانه45تماس بگیرید
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز1.25*6شیتکارخانه30تماس بگیرید
درخواست مشاوره و تماس
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید؛ فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان مشاوران آهن در اسرع وقت، با شما ارتباط برقرار کنند.